Regulamin serwisu Homez.pl

Poniższy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z portalu internetowego www.homez.pl , zasady przyjmowania ogłoszeń, świadczenia usług związanych z zamieszczaniem ogłoszeń na portalach współpracujących, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw konsumentów, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

1. Właścicielem portalu homez.pl jest SGTM Szymon Grabowski, ul. św. Jana 11/4 40-012 Katowice, NIP 5492461754.

 

2. homez.pl – serwis internetowy zajmujący się publikacją ofert na własnej stronie www, a także na portalach partnerskich, przyjmowanych od osób prywatnych, umożliwiający bezpośredni kontakt osób zainteresowanych z właścicielem nieruchomości.

 

3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z funkcjonalności serwisu homez.pl, która wyraziła zgodę na świadczenie usług za pośrednictwem homez.pl na podstawie akceptacji niniejszego regulaminu.

 

4. Ogłoszenie – stworzona przez homez.pl na zlecenie użytkownika oferta dotycząca sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

 

5. Pakiet – wybrany przez Użytkownika zakres i czas trwania usług z jakich chce on skorzystać.

 

6. Abonament – kwota płatna przez Użytkownika z góry będąca powiązana z wybranym Pakietem, z jakiego zdecydował się skorzystać klient

 

7. Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

 

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi jeśli wyraził on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Właściciela portalu przed terminem 14 dni od daty podpisania umowy, a usługa została wykonana.

 

9. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może je złożyć w pisemnej formie i wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres SGTM Szymon Grabowski ul. św. Jana 11/4 40-012 Katowice; może też złożyć je osobiście w lokalu przedsiębiorcy, za potwierdzeniem dostarczenia.

 

10. Serwis homez.pl zajmuje się tworzeniem i publikacją ogłoszeń, na zlecenie Użytkownika, na własnej stronie www, portalach wymienionych poniżej i ich portalach partnerskich:

 

  • otodom.pl
  • gratka.pl
  • domiporta.pl
  • olx.pl
  • morizon.pl
  • nieruchomości-online.pl
  • gumtree.pl
  • adresowo.pl
  • tabelaofert.pl

 

11. Usługa zostaje uznana za wykonaną w momencie gdy ogłoszenie stworzone przez homez.pl ukaże się na portalu własnym i większości z portali wymienionych powyżej przy czym homez.pl oświadcza, że dołoży należytej staranności aby były to wszystkie portale. Jednocześnie nie ponosi on odpowiedzialności, jeśli z przyczyn leżących po stronie portalu partnerskiego ogłoszenie nie będzie mogło ukazać się na wszystkich z wymienionych.

 

12. Okres ważności ogłoszenia i jego publikacji na portalu własnym i partnerskich jest uzależniony od pakietu wybranego przez klienta. Czas ten może być wydłużony każdorazowo przed końcem okresu ważności ogłoszenia o okres jednego lub więcej miesięcy na życzenie klienta za dodatkową opłatą.

 

13. Okres ważności ogłoszenia nie może zostać skrócony po wybraniu i opłaceniu danego pakietu/przedłużenia ważności.

 

14. Zamieszczone ogłoszenie może być w każdej chwili wycofane przez Użytkownika jednak nie skutkuje to roszczeniem o zwrot wpłaconej przez Użytkownika kwoty tytułem publikacji i stworzenia ogłoszenia.

 

15. Użytkownik ma możliwość edycji wybranych elementów ogłoszenia takich jak cena i opis poprzez kontakt z doradcą.

 

16. Użytkownik odpowiada za prawidłowość i prawdziwość danych przekazanych do homez.pl w celu realizacji usługi.

 

17. Homez.pl w ramach wybranego przez klienta pakietu abonamentowego zobowiązuje się do przygotowania ogłoszenia i jego publikacji na stronie własnej i portalach partnerskich wymienionych w pkt 10. Publikacja nastąpi do 48 h po zaksięgowaniu płatności za wybrany pakiet. W przypadku nieopublikowania ogłoszenia na którymkolwiek z portali zastosowanie ma pkt 11. Wymienione usługi będą aktywne przez okres uzależniony od wysokości abonamentu jaki wybrał klient.

 

18. Abonament jest płatny z góry. Od jego zapłaty uzależnione jest rozpoczęcie świadczenia usług przez homez.pl.

 

19. Dokonanie płatności oznacza akceptację regulaminu, polityki prywatności oraz formy ogłoszenia stworzonego przez homez.pl. Poprzez dokonanie płatności klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed terminem 14 dni od chwili zawarcia umowy. 

 

20. Klient otrzymuje wszelkie dokumenty niezbędne do wykonania umowy na wskazany przez siebie adres e-mail.

 

21. Płatność za usługi serwisu homez.pl jest dokonywana za pośrednictwem strony www.payu.pl.

 

PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 

22. Niedozwolone jest dystrybuowanie przy wykorzystaniu serwisu homez.pl jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie, lub materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, naruszających dobre obyczaje, naruszających dobre imię osób trzecich.

 

23. Zabronione jest działanie Użytkownika, którego celem jest utrudnianie działalności portalu, spowalnianie jego działalności lub destabilizacja w funkcjonowaniu portalu homez.pl

 

24. homez.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania użytkowników. Obowiązująca wersja regulaminu jest dostępna pod adresem www.homez.pl

 

25. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 20.08.1997(Dz.U. Nr101 poz.926 z 2002roku) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

 

26. Reklamacje klient może składać listownie bądź osobiście w siedzibie firmy SGTM Szymon Grabowski ul. św. Jana 11/4 40-012 Katowice lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@homez.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty potwierdzenia doręczenie zgłoszenia. Decyzja dotycząca uznania bądź odrzucenia reklamacji zostanie przesłana do klienta w formie wiadomości e-mail, a w przypadku braku adresu e-mail, drogą listowną na wskazany przez klienta adres.

 

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny, ustawa o prawach konsumenta, czy ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, powyższe wyszczególnienie nie stanowi katalogu zamkniętego